План роботи методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу ВЗОШ Житомирської міської ради на 2017-2018 навчальний рік

Одним із стратегічних завдань освіти, згідно з національної доктриною освіти України в ХХІ столітті є виховання творчої особистості, здатної на свідомий та відповідальний вибір за різних життєвих обставин, здійснюваний як в інтересах самої людини, так і суспільства.

Відповідно до цієї концепції педколектив школи в 2016-2017 н.р. працював над проблемною темою «Забезпечення всебічного розвитку учня як особистості, його нахилів, здібностей і талантів в процесі навчання і виховання»,  а методоб’єднання вчителів гуманітарного циклу «Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів».

Пріоритетними напрямками роботи МО на 2016–2017 н.р. було: забезпечення умов для індивідуального розвитку учнів, стимулювання їхньої інтелектуальної та соціальної активності, мотивування їхньої навчальної діяльності; підняття загальної освіченості учнів: набуття ними базових знань,    необхідних для повноцінної інтеграції в суспільство на різних рівнях; сприяння національному самоусвідомленню і стійкому відчуттю приналежності до європейської спільноти; формування гуманістичного світогляду, розвиток духовного світу, утвердження загальнолюдських морально-етичних орієнтирів; розвиток творчих і комунікативних здібностей учнів, їхнього самостійного і критичного мислення, культури полеміки, вміння аргументовано доводити власну думку;вироблення вміння застосовувати здобуті знання, навички у практичному житті.

Втілюючи в життя науково-методичну проблему школи «Розвиток професійної компетентності вчителя», вчителі МО працювали над підвищенням якості уроку на основі індивідуального підходу в умовах очно-заочного навчання; забезпеченням зростання фахової підготовки вчителів, вивченням  та запровадженням передового педагогічного досвіду, опануванням педагогами інноваційних  методик  навчання та виховання.

МО вчителів гуманітарного циклу налічує 8 учителів, з яких 1 – старший учитель, 5 мають вищу кваліфікаційну категорію, 1- першу, 1 – другу.

Такий якісний склад учителів забезпечує викладання гуманітарних дисциплін на належному рівні, дає можливість реалізувати шкільну науково-методичну проблему «Розвиток професійної компетентності вчителя».

В ході роботи над проблемою був складений план діяльності МО на 2016-2017 н.р. з визначенням різноманітних форм роботи.

Робота МО проводилась у вигляді засідань, лекцій, доповідей, круглих столів, практичних занять, огляду та обговорення навчально-методичної літератури. МО надавало допомогу у підготовці уроків, забезпечувало інтенсивну самоосвітню роботу вчителів. Гуманітарії продовжували  застосовувати в своїй роботі особистісно-орієнтований підхід до учня, побудований на основі сучасних, активних, інтерактивних, здоров’язберігаючих технологій навчання та їх елементів.

За період навчального року було заплановано та проведено п’ять засідань МО, на яких розглядалися такі науково-методичні теми: «Морально-етичне виховання на уроках зарубіжної літератури», «Використання новітніх технологій на уроках англійської мови», «Виховання повноцінної особистості учня під час вивчення художнього твору», « Уроки літератури рідного краю як засіб формування літературознавчої компетентності учнів»

Також були проведені педагогічний консиліум«Про виховний аспект уроку, як засіб формування духовного здоров’я учнів, їх гуманістичного світогляду,  утвердження загальнолюдських морально-етичних орієнтирів», дискусія «Розвиток творчих і комунікативних здібностей учнів, їхнього самостійного і критичного мислення, культури полеміки, вміння аргументовано доводити власну думку», круглий стіл «Формування навичок самостійної  навчальної діяльності школярів», психолого-педагогічний семінар-практикум  «Діагноз-неуспішність: причини та шляхи подолання».  На цих заходах вчителі не тільки ділилися своїми думками, досвідом з колегами, а й опановували педагогічні вміння та навички, моделюючи різні життєві ситуації.

З метою підвищення зацікавленості учнів до вивчення певного предмету, поглиблення знань, сприяння  розвитку та розширення світогляду школярів, протягом року проводилися предметні тижні з правознавства, іноземної мови, художньої культури, української мови. В ході цих тижнів були проведені різноманітні заходи. Особливу зацікавленість у школярів викликали конкурси, вікторини, виставки учнівських робіт, екскурсії.

На засіданнях МО вивчалися документи і рекомендації МОН України щодо викладання гуманітарних дисциплін та інші нормативно-правові документи.

Протягом року розглядалися питання, пов’язані з підготовкою учнів  до ДПА та ЗНОЯЗ. Вивчались методичні рекомендації по підготовці до розв’язування тестових завдань.

На кінець навчального року вчителі МО зробили порівняльний аналіз рівня навчальних досягнень учнів з дисциплін. Це дає можливість корегувати та прогнозувати результати навчання, створювати умови для вибору оптимальних шляхів реалізації цілей навчання. Члени МО прозвітували про стан виконання навчальних планів і програм.

З метою підвищення професійної майстерності вчителя, вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду, опанування педагогами інноваційних  методик  навчання та виховання, протягом навчального року педагогами було проведено ряд відкритих уроків: з української мови  (вч. Пилипчук Т.Л.), української літератури (вч. Ясінська Л.Р., Кіналевська І.О.), історії України (вч. Таможська Г.Д,), англійської мови (вч. Михайловська О.В., Свеженцева О.В.), зарубіжної літератури (вч. Невмержицька Т.В., Ширяєва І.В.). Під час відкритих уроків учителі показали широкий спектр різноманітних засобів та інтерактивних методів роботи зі школярами, створювали умови для творчого самовираження і саморозвитку учнів, виховували компетентну особистість.

У системі підвищення кваліфікації та підвищення педагогічної майстерності пройшли курсову планову підготовку та чергову атестацію учителі української і літератури Пилипчук Т.Л. та Ясінська Л.Р., яким було встановлено вищу кваліфікаційну категорію.

Але в організації роботи МО є невирішені проблеми:

– аналіз динаміки успішності, моніторинг потребує найпильнішої уваги;

– недостатньо високі показники результативності навчальних досягнень учнів;

– необхідно активізувати позакласну роботу з предметів гуманітарного циклу.

Над вирішенням цих проблем, необхідно працювати в подальшому, пам’ятаючи, що

робота МО вчителів гуманітарного циклу  – це система взаємопов’язаних дій, яка забезпечує безперервний розвиток творчої особистості педагогів, формування колективу однодумців, а в кінцевому результаті – підвищення освітнього рівня навчального закладу.

    В 2017-2018 навчальному році педколектив продовжує працювати над такими темами.

Проблемна тема школи: Забезпечення всебічного розвитку учня як особистості, його нахилів, здібностей і талантів в процесі навчання і виховання.

Науково-методична проблема школи «Розвиток професійної компетентності вчителя».

Тема методичного об’єднання: Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів.

  Пріоритетні напрямки роботи МО на 2017-2018 н.р.:

 • забезпечення умов для індивідуального розвитку учнів, стимулювання їхньої інтелектуальної та соціальної активності, мотивування їхньої навчальної діяльності;
 • розвиток творчих і комунікативних здібностей учнів, їхнього самостійного і критичного мислення, культури полеміки, вміння аргументовано доводити власну думку;
 • вироблення вміння застосовувати здобуті знання, навички у практичному житті;
 • розвиток навичок самоосвіти, бажання і спроможність учитися;
 • підняття загальної освіченості учнів: набуття ними базових знань,    необхідних для повноцінної інтеграції в суспільство на різних рівнях;
 • сприяння національному самоусвідомленню і стійкому відчуттю                 приналежності до європейської спільноти;
 • формування гуманістичного світогляду, розвиток духовного світу, утвердження загальнолюдських морально-етичних орієнтирів;
 • підвищення якості уроку на основі індивідуального підходу в умовах очно-заочного навчання;
 • забезпечення зростання фахової підготовки вчителів, вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду, опанування педагогами інноваційних методик  навчання та виховання;
 • підвищення професійної майстерності вчителя через відкриті уроки, засідання МО, семінари,  самоосвітню діяльність;
 • впроваджування новітніх технології навчання, долучаючи учнів до джерел інформації через мережу Інтернет.

 

Тематика засідань методичного об’єднання

вчителів гуманітарного циклу.

Зміст роботи Дата проведення Відповідальний Примітка
 

Засідання №1

1. Аналіз роботи МО за минулий рік та завдання на наступний.  

 

 

 

серпень

Таможська Г.Д.
2. Про дотримання офіційних документів і рекомендацій МОН України щодо викладання гуманітарних дисциплін. Голова МО
3. Затвердження плану роботи МО на 2017-2018 н.р. Голова МО
4. Погодження календарно-тематичного планування на І семестр 2017-2018 навчального року. Члени МО
5. Розвиток комунікативної компетентності учнів шляхом застосування педагогічних інновацій  на уроках англійської мови (реферат). Кравчук А.Л.
6 Про організацію проведення тижня англійської мови. Свеженцева О.В
Робота між засіданнями
–          Оформлення шкільної документації.

–          Консультації з методики проведення залікових робіт (заочна форма навчання).

–          Підготовка до відкритих уроків.

–          Опрацювання нової методичної та педагогічної літератури, робота з фаховими журналами.

 

 

Засідання №2

1. Педагогічний консиліум «Проектні технології, як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів;

 

 

 

 

 

 

жовтень

Пилипчук Т.Л.  

 

 

2. Методика підготовки та проведення проблемного уроку історії (реферат). Поліщук  І.В.
3. Про організацію проведення шкільного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

 

Душко Л.П.
4. Про організацію проведення  тижня правознавства.  

Таможська Г.Д.

5. Обговорення відкритих уроків:

1).  Свеженцева О.В.(англійська мова)

2). Таможська Г.Д. (історія України)

 

Члени МО
                                              Робота між засіданнями
–          Підготовка доповідей, виступів на педагогічних радах.

–          Підготовка до відкритих уроків.

–          Підготовка матеріалів до залікових робіт.

–          Підготовка  предметних тижнів:  української мови і літератури; правознавства.

–          Підготовка проведення шкільного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

Засідання №3
1. Дискусія «Формування гуманістичного світогляду учнів, розвиток їх духовного світу, утвердження загальнолюдських морально-етичних орієнтирів на уроках та в позакласній  роботі»

 

 

 

 

 

Січень

Кіналевська І.О.
2. Формування ключових компетентностей на уроках української мови та літератури та в позакласній роботі» (реферат). Камінчук А .
3. Аналіз результатів навчальних досягнень учнів з гуманітарних предметів за І семестр. Голова МО
4. Про організацію проведення тижня зарубіжної літератури та тижня української мови і літератури. Кіналевська І.О.

Ясінська Л.Р.

5. Погодження календарно-тематичного планування на ІІ семестр 2016-2017 навчального року. Члени МО
6. Погодження завдань для річного оцінювання учнів-екстернів в 2017-2018 навчальному році. Члени МО
7. Обговорення відкритих уроків:

2). Кіналевська І.О.  (зар.літ)

3). Ясінська Л.Р. (укр. мова)

Члени МО
Робота між засіданнями
–          Підготовка  предметних тижнів:  зарубіжної літератури , англійської мови.

–          Підготовка до відкритих уроків та виховних заходів.

–          Поповнення папки самоосвіти, підготовка роздаткового матеріалу.

 

                                                             Засідання №4

1. Круглий стіл «Формування  в учнів мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку в контексті компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу»  

 

 

Березень

Ясінська Л.Р.
2. Розвиток учня як особистості через поєднання завдань навчання та виховання на сучасному етапі, компетентнісно-орієнтований підхід» (реферат)

 

 Свеженцева О.В.
3.  Про методи підготовки учнів до ДПА та ЗНО. Поліщук І.В.
4. Психолого-педагогічний семінар-практикум  «Загасити полум’я суперечки». Практичний психолог.
Обговорення відкритих уроків:

2). Пилипчук Т.Л. (укр.літ)

3). Кравчук А.Л. (англ.мова)

Члени МО
Робота між засіданнями
–          Виготовлення та систематизація методичних, дидактичних, роздаткових матеріалів.

–           Апробація нових методик, технологій навчання і виховання.

–           Проведення педагогічного консультування учнів та батьків.

 

 

                                                                   Засідання №5

1. Впровадження сучасних педагогічних технологій – один з головних факторів формування педагогічного успіху вчителя (творчий обмін досвідом)   Крвчук А.Л.  
2. Аналіз моніторингу досліджень рівня навчальних досягнень учнів за І – ІІ семестри, рік. Таможська Г.Д.  
3. Підведення підсумків діяльності МО над першим етапом роботи над науково-методичною проблемою школи    
4. Про підсумки роботи МО вчителів гуманітарного циклу та визначення напрямів роботи на наступний навчальний рік. Таможська Г.Д.  
Робота між засіданнями
–          Обговорення заходів по зміцненню навчально-матеріальної бази (виготовлення та систематизація методичних, дидактичних, роздаткових матеріалів, наочних посібників, робота у кабінеті).

–           Попереднє планування роботи МО на наступний навчальний рік.

 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *